Regulamin sklepu

Jednoosobowa firma Justyna Domańska ma swoją siedzibę pod adresem Vlietstraat 5, 3980 Tessenderlo, Belgia.
Jednoosobowa działalność gospodarcza Justyny Domańskiej oferuje głównie usługi z zakresu coachingu, kursów i szkoleń.
Niniejsze ogólne warunki stanowią integralną część każdej umowy pomiędzy Justyną Domańską a innymi stronami. Ta najnowsza wersja, z którą można się zapoznać na stronie internetowej w każdej chwili, zastępuje wszystkie poprzednie wersje.
Artykuł 1: Warunki rejestracji i płatności.
1.1. Każda rejestracja oznacza akceptację przez klienta ogólnych warunków. Ogólne warunki są wyraźnie wymienione na stronie internetowej. Ponadto przy każdym zakupie zaznaczasz swoją wyraźną zgodę.
W przypadku Just – Do coaching wszystkie zapisy odbywają się poprzez stronę internetową lub inne kanały social media jak Facebook, Instagram, LinkedIn. W wyjątkowych sytuacjach klient otrzyma osobisty link do płatności lub fakturę drogą mailową.
1.2. Justyna Domańska przyjmuje rejestracje za pośrednictwem (niewyczerpującej listy) Facebook, Whatsapp, SMS … Oznacza to również, że rejestracja za pośrednictwem tych środków wiąże się z obowiązkiem zapłaty. Rejestracja jest ostateczna dopiero po akceptacji przez Justynę Domańską.
1.3. Fakturę należy opłacić w ciągu 8 dni kalendarzowych od daty jej wystawienia. Płatności po tym terminie są z mocy prawa i bez powiadomienia obciążone odsetkami w wysokości 10%, jak również (również z mocy prawa i bez powiadomienia) stałym odszkodowaniem w wysokości 10% od kwoty faktury (z minimum 50 EUR) jako klauzula karna.
1. 4. a. W przypadku płatności w ratach faktury są wysyłane automatycznie. Jeżeli klientowi zezwolono na zapłatę w ratach, w przypadku zwłoki pełna kwota staje się natychmiast wymagalna. Dotyczy to również zakupów internetowych, dla których wybrano polecenie zapłaty.
1.4. b. W przypadku braku płatności w ratach lub braku możliwości odzyskania rat (co jest możliwe w przypadku płatności za pomocą polecenia zapłaty), dostęp do środowiska online należącego do zakupu zostaje natychmiast uniemożliwiony. Opłaty abonamentowe już zapłacone nie są nigdy zwracane. Należne jeszcze opłaty abonamentowe stają się natychmiast wymagalne.
1.5. Faktura zawsze wysyłana jest drogą elektroniczną. Wszelkie reklamacje dotyczące faktury należy zgłaszać listem poleconym w terminie 10 dni od daty wysłania faktury, najpóźniej jednak w terminie 14 dni.
1.6. Za większość zakupów internetowych należy zapłacić od razu. Płacisz za pomocą konta bankowego lub karty kredytowej. Przy płatności kartą kredytową naliczane są dodatkowe koszty.
Artykuł 2: Sprzedaż na odległość/sprzedaż internetowa – wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy
2.1. Klient jest zawsze uprawniony do powoływania się na swoje prawa wynikające ze sprzedaży na odległość. Oznacza to, że klient może bezpłatnie odstąpić od zakupu w dowolnym momencie do 14 dni od zakupu. Odbywa się to w formie pisemnej i może być wysłane na znane adresy (pocztowe i mailowe).                              2.2. Zgodnie z artykułami dotyczącymi sprzedaży w Internecie z Kodeksu Prawa Gospodarczego, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia/rezygnacji, jeżeli dotyczy to usługi/produktu, w ramach której klient zgadza się na zawarcie umowy (czytaj w tym przypadku zakup za pośrednictwem strony internetowej lub innych kanałów) o dostarczenie treści cyfrowych na nośniku niematerialnym (download). Obejmuje ona zatem możliwość pobierania treści online. Oznacza to, że nie ma możliwości anulowania dla kursów i programów online, ponieważ tutaj otrzymujesz natychmiastowy dostęp do platformy internetowej.
Artykuł 3: Rezygnacja z usługi przez klienta
3.1. Anulowanie rezerwacji odbywa się zawsze drogą mailową.
3.2. W przypadku rezygnacji z usługi przez klienta do 14 dni kalendarzowych wcześniej, należy wpłacić 50% całej kwoty. Jeśli klient odwołuje się z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni kalendarzowych, pełna kwota jest należna, ale klient może zostać zastąpiony.
3.3. Zgodnie z artykułami dotyczącymi sprzedaży w Internecie z Kodeksu Prawa Gospodarczego, klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia/anulowania, jeżeli dotyczy to usługi/produktu, w ramach której klient wyraża zgodę na zawarcie umowy (czytaj w tym przypadku zakupu za pośrednictwem strony internetowej) o dostarczenie treści cyfrowych na nośniku niematerialnym (pobranie). Dotyczy więc m.in. możliwości pobierania treści w sieci. Oznacza to, że nie ma możliwości anulowania dla kursów i programów online, ponieważ tutaj otrzymujesz natychmiastowy dostęp do platformy internetowej i wszystkich powiązanych treści.
Artykuł 4: Anulowanie przez Justynę Domańską
W przypadku anulacji przez Justynę Domańską, opłata rejestracyjna zostanie zwrócona w całości. Anulowanie może nastąpić w przypadku braku wystarczającej liczby uczestników lub z powodu choroby/okoliczności rodzinnych.
Sesje indywidualne, webinary, mastermindy, warsztaty, kursy mogą zostać przełożone z powodu choroby lub okoliczności rodzinnych. Usługa zostanie zawieszona do odwołania i zostanie wznowiona, gdy tylko Justyna Domańska uzna, że jest w stanie poprowadzić spotkanie. Zawieszenie usługi nie uprawnia klienta rekompensaty.
W przypadku odwołania z powodu wydarzeń losowych, kursy/sesje/spotkania na żywo/wydarzenia… zostaną przełożone na późniejszy termin. W przypadku wydarzeń losowych nie ma możliwości żądania zwrotu już dokonanych płatności, a Justyna Domańska zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby świadczyć opłacone już usługi z nowym terminem w możliwie najkrótszym czasie, uwzględniającym okoliczności towarzyszące wydarzeniu losowemu
Artykuł 5: Wypowiedzenie umowy przez klienta
Jeśli w trakcie warsztatu, kursu, programu, dnia na żywo, sesji indywidualnej , klient zdecyduje się przerwać w nim udział, klient ma obowiązek uiszczenia pełnej kwoty. Pełna kwota jest należna także wtedy, gdy pozwolono klientowi płacić w ratach. Dotyczy to wszystkiego co jest organizowane przez Justynę Domańską, zarówno online jak i offline.
Artykuł 7: Korzystanie z akademii internetowej przez klienta
7.1. Podczas korzystania z akademii internetowej Klient otrzymuje dostęp osobisty. Jeśli prywatna grupa na Facebooku jest dostępna jako usługa dodatkowa, klient otrzyma również osobisty dostęp do niej. Osobiste oznacza przeznaczone wyłącznie dla samego klienta. W przypadku nadużyć (takich jak przekazywanie tych linków innym, udostępnianie loginu, udostępnianie treści akademii bez uprzedniej pisemnej zgody Justyny Domańskiej, lekceważący lub dyskryminujący język …) klient zostanie pozbawiony dostępu. język…) klientowi zostanie odmówiony dostęp ze skutkiem natychmiastowym.
7.2. Justyna Domańska zastrzega sobie prawo do niezwracania wpłaconych kwot w takim przypadku. Justyna Domańska zastrzega sobie również prawo do przekazania dokumentacji dotyczącej przesyłki. Jeśli klient nie odbierze przesyłki w terminie na poczcie lub jeśli klient poda błędny adres, przesyłka zostanie wysłana ponownie po opłaceniu kosztów wysyłki przez klienta.
Artykuł 8: Skargi i reklamacje
8.1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych usług należy zgłaszać listem poleconym najpóźniej w ciągu 8 dni kalendarzowych po zakończeniu kursu, warsztatu lub sesji indywidualnych.
8.2. Klient musi szczegółowo uzasadnić reklamację i przedstawić niezbędne dowody.
8.3. Rekompensata, do której zapłaty może być zobowiązana Justyna Domańska, jest ograniczona do całkowitej kwoty faktury klienta.
Artykuł 9: Zrzeczenie się odpowiedzialności
9.1. Jeśli klient jest pod opieką lekarską (dotyczy to również obowiązkowego przyjmowania niektórych leków), będzie musiał przedstawić wyraźną zgodę na udział w kursie, programie lub sesjach (online). Jeśli klient dopuści się zaniedbań w tym zakresie, nie można po tym odwoływać się do ewentualnej odpowiedzialności.
9.2. Coaching nie ma na celu zastąpienia terapii lub leczenia medycznego jakiegokolwiek rodzaju. Coaching jest również działaniem dwukierunkowym. Ma on na celu wprowadzić klienta w proces rozwojowy. Ważne jest więc odpowiednie nastawienie do rozpoczęcia procesu, kursu czy programu. Rozwój osobisty i realizacja porad jest zawsze na własną odpowiedzialność klienta.
9.3. Coaching nie ma na celu przejęcia wewnętrznego funkcjonowania klienta.
9.4. Klient jest zawsze osobiście prowadzony przez Justynę Domańską.
9.5. Justyna Domańska zawsze ma możliwość odmówienia klientowi dostępu do kursu, programu, warsztatu, usługi, trajektorii lub produktu.
Artykuł 10: Odpowiedzialność
Odpowiedzialność Justyny Domańskiej jest zawsze ograniczona do sumy ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej.
Artykuł 11: Ochrona prywatności
11.1. To, w jaki sposób Justyna Domańska obchodzi się z danymi klienta, jest wyraźnie opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Kliknij tutaj, aby go przeczytać.
Artykuł 12 – Jurysdykcja
12.1. Nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszych ogólnych warunków nie wpływa na stosowanie innych postanowień.
12.2. W przypadku sporów właściwe są wyłącznie sądy kantonalne lub sądy okręgu Antwerpii, chyba że ustawa bezwzględnie stanowi inaczej.
12.3. Do działalności Justyny Domańskiej stosuje się wyłącznie prawo belgijskie.